rikardo

31 tekstów – auto­rem jest ri­kar­do.

JAK POWSTAJE WIERSZ (?)

Myśli raczej nie usłyszysz,
bo poeci tworzą w ciszy.
Umysł tak układa słowa,
że pow­sta­je strof­ka no­wa,
co na wier­sz się po­tem składa.
Jak się rodzi w naszej głowie?
Gdy­byś to przy­pad­kiem zba­dał,
wierzę, że mi o tym powiesz.

26.03.2013 

fraszka
zebrała 5 fiszek • 20 czerwca 2013, 11:28

SMOLEŃSK

Gdy­by ci, co w Smo­leńsku zginęli, dziś ożyli
i co się o tym w me­diach wciąż mówi usłysze­li,
że dotąd jeszcze ba­dać tra­gedii nie skończy­li
ci, co w tej spra­wie śledztwo tuż [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 14 kwietnia 2013, 23:00

Niektórzy spra­wiają wrażenie, jak­by pochodzi­li od małpy. In­ni są o tym prze­kona­ni mi­mo bra­ku wy­raźnych i prze­konujących do­wodów na ewo­lucję w wy­daniu Dar­wi­na. Każdy może wyb­rać do której ka­tego­rii na­leży. A ja jes­tem prze­kona­ny, że człowiek od sa­mego początku jest człowiekiem, cho­ciaż kiedy ob­serwuję ludzi wokół mnie stwier­dzam ze zgrozą, że w niejed­nym z nich z człowieka niewiele pozostało... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 maja 2011, 15:06

ZAPROSZENIE

Przyjdź do mnie, skryj się w cieniu moich liści,
a nie do­sięgnie cię palący żar życiodaj­nej gwiaz­dy.
Scho­waj się w szcze­linie pnia przed wiat­rem i deszczem,
w azy­lu pachnącym korą i żywicą. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 1 maja 2011, 17:02

Szczęśliwy Biedronek

Dziś szczęśli­wy jest Bied­ro­nek,
bo­wiem Maję ma za żonę.
Z nim swe życie, a nie z Gu­ciem,
pszczółka łączy swe uczu­cie.

Miłość różne fig­le płata,
zwłaszcza gdy w obłokach la­ta
ktoś, kto [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 29 kwietnia 2011, 20:05

Biała rymowanka

Białym puchem po­sypało
drze­wa, dachy, wszys­tko wokół,
wszędzie pięknie, wszędzie biało
i pa­nuje mroźny spokój.

Skrzą się w słońcu płat­ki śniegu,
biały puch też dzieci cie­szy,
z ko­leżanką i ko­legą
więc, kto [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 grudnia 2010, 00:04

BEZ OKAZJI

Gdy chcesz spra­wić ra­dość, z ser­ca obdarować,
żeby pre­zent wręczyć każdy dzień jest dobry.
Kiedy tę za­sadę zechcesz zastosować,
to ra­dości zaz­nasz będąc w życiu szczodrym.

Gdy ktoś coś od ko­goś w pre­zen­cie dostaje
nie trze­ba uk­ry­wać skąd dar ów pochodzi
lub się w tym wyręczać "Świętym Mi­kołajem" -
zgadza­cie się ze mną, star­si oraz młodzi? 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 9 grudnia 2010, 13:49

Bez­myślność często to­warzyszy le­nis­twu.

Jed­nak le­nis­twa w żaden sposób nie da się us­pra­wied­li­wić bezmyślnością. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 24 marca 2010, 18:18

Miłość

Mówić o miłości - niełatwo.
O miłości pi­sać - też trudno.

Nie wszys­tko,
co ludzie na­zywają miłością
- a do­syć łat­wo się mylą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 12 marca 2010, 22:46

Myślisz, że liczy się to, co możesz zobaczyć?
"Nie uwierzę, jeśli nie dotknę"...

Szmer stru­myka, śpiew ptaków, brzmienie ciszy
- wiele znaczy...

Jest coś, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 marca 2010, 12:17

rikardo

lubię utrwalać to, co czasami pod wpływem impulsu przychodzi mi na myśl lub jest wynikiem doznań czy doświadczenia jestem wdzięczny za wszystkie konstruktywne i wyważone komentarze zachęcam do pisania prywatnych wiadomości; Zapraszam na: http://rikardopl.blogspot.com/

Zeszyty
  • haiku – 17-sy­labo­we strof­ki o układzie 5-7-5 /tra­dycyj­ne haiku ja­pońskie/ lub nieco od­biegające od te­go wzo­ru o do­wol­nej treści w la­pidar­ny sposób opi­sujące otaczającą nas rzeczy­wis­tość lub od­czu­cia, emoc­je itp.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

rikardo

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność